Rivning

Rivning av betong och betongväggar

Det kan upplevas både tidskrävande och svårt att riva betong. Fokus ligger ofta på det som ska byggas upp och utvecklas och då blir demontering och rivning något man vill få avklarat fort.
Betonghåltagarna utför alla typer av selektiv rivning och konstruktionsrivning. Vår gedigna maskinpark med rivningsrobotar och olika varianter av kompaktlastare får rivningsjobbet gjort!

När betongväggar och betonggolv ska rivas eller om en hel fastighet ska rivas eller renoveras är behovet av kompetens för dessa moment avgörande. Både jobbet och hanteringen av rivningsmassorna kan vara en utmaning – men för Betonghåltagarna är detta en utmaning vi tar oss an med erkänd kompetens! Välkommen att kontakta Betonghåltagarna för rivning av betong. Vi finns i Huskvarna, Jönköping och Karlshamn men utför uppdrag i hela södra Sverige.

Rivning av betongväggar

Om behovet finns av att bila bort ojämnheter i väggar eller golv efter genomförda betongsågningar har vi maskiner för detta. Bärande betongväggar kräver vissa förberedelser innan vi kan utföra betongrivning på ett säkert och hållbart sätt. Betonghåltagarna river betongväggar och utför rivning där betong är inblandad.

Nedmontering av betong

Vid rivning eller ombyggnation kan stora konstruktioner behöva monteras ned. Betonghåltagarna demonterar stora konstruktioner till hanterbara stycken genom att såga, kapa och bila. Det kan handla om betongtrappor, fasader eller innerväggar, tak eller bottenplattor i fastigheter. Betonghåltagarna kan demontering!

Övriga rivningsarbeten och sanering

Betonghåltagarna utför även rivning av tegelväggar och andra tunga material. Med kunnande, utrustning och maskiner för tuffa jobb backar vi inte för utmaningar. Vi ansvarar även för att forsla bort rivningsmassorna och sanering i samband med rivningsuppdrag.

Rivning av betong

Rivning, säkerhet och hälsa 

Vid rivning av betong dammar det mycket, ett damm som utgör en hälsorisk för alla som vistas i området där rivningen pågår. Exempel på allvarliga sjukdomar som följer på rivningsdamm är KOL, dammlunga/stenlunga och lungcancer. Det är en trygghet för våra kunder och uppdragsgivare att Betonghåltagarna noggrant följer Arbetsmiljöverkets regler. Betonghåltagarna utför rivning och sanering av betong med er och vår personals säkerhet och hälsa i fokus.

Rivning kräver god planering

Uppdraget kan vara: ”Riv den där väggen, tack!” och slutresultatet kommer att bli en riven vägg. Men innan Betonghåltagarna river en vägg utreds via ritningar hur elledningar och vattenledningar är dragna, om väggar är bärande, hur taket är beskaffat m.m. Beroende på hur ventilationen i byggnaden är installerad gör vi alltid vårt yttersta för att dammpartiklar inte ska sprida sig till övriga lokaler eller avdelningar.
En rivning skapar en hög ljudnivå och ska verksamhet pågå i angränsande lokaler är det också något som behöver bli en del av planeringen. Betonghåltagarna utför genomtänkta rivningsprojekt baserade på kunskap och god planering.

Rivning under kontrollerade former

Betonghåltagarna utför rivning som sker under kontrollerade och dokumenterade former och vi följer självklart de lagar och regler som gäller.
Vi dokumenterar löpande våra insatser och vi vill att du ska känna dig trygg i att rivningens alla moment är korrekt genomförda.

ROT-avdrag vid rivning i hemmet

Betonghåltagarna utför många större uppdrag i industrilokaler och hos företag, men anlitas även för rivning av privatpersoner. Välbekant för många, men värt att påminna om, är att du som anlitar Betonghåltagarna för rivning i din privata bostad kan använda ROT-avdraget. Denna skattereduktion gör vårt arbete mer prisvärt för dig. Mer information om ROT och hur mycket du kan utnyttja detta finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Kontaktpersoner för rivning av betong

Betonghåltagarna betonghåltagning och betongrenovering med södra Sverige som upptagningsområde. Vi har kontor i Jönköping/Huskvarna och Karlshamn.

Patrick Malmqvist

VD, platschef Huskvarna

Morgan Arnér

Platschef Blekinge

Martin Frööjd

Platschef Ljunby